(Наукова публікація) Реформування та оптимізація діяльності органів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища

7 квітня 2015 року вийшов черговий номер науково – практичного журналу, фахового видання з державного управління “Інвестиції: практика та досвід” у якому опубліковано колективну наукову працю природоохоронного активу ГО е-Екологія: “Інституційно – організаційне забезпечення реформування системи державного нагляду (контролю) України у сфері екології”.

Нагадаємо, що основною метою функціонування ГО е-Екологія є створення умов для сталого розвитку природоохоронної справи та ліквідація еколого-правового нігілізму в Україні.

Ключовими завданнями діяльності Об’єднання, з поміж іншого, є:
• якісна взаємодія з органами державної влади у формуванні екологічної політики через участь наших представників у громадських радах, колегіях, комісіях, тощо.
• допомога консультативного та організаційного характеру органам державного нагляду (контролю) у реалізації ними владних повноважень з охорони навколишнього природного середовища через залучення наших учасників до проведення заходів по охороні, відтворенню та раціональному використанню природних ресурсів та відродження інституту громадських інспекторів з охорони довкілля;
• аналіз чинних законів, законопроектів, інших НПА з подальшою підготовкою та розробкою пропозицій щодо підвищення якості функціонування відповідних органів державного управління за участю профільних експертів, з метою вдосконалення системи органів державної влади вцілому.

В рамках такої допомоги ІГС центральним органам виконавчої влади щодо вдосконалення державної природоохоронної галузі, науковцями і практиками – активістами ГО е-Екологія і було підготовлено наукову працю “Інституційно – організаційне забезпечення реформування системи державного нагляду (контролю) України у сфері екології”.

Актуальність згаданої наукової статті обумовлена насамперед недостатністю вітчизняних наукових напрацювань з обраних питань і як наслідок, необхідністю розробки теоретико-методологічних, організаційних та інституційних основ для забезпечення якісного реформування системи управління екологічною безпекою на основі аналізу зарубіжного досвіду, що в свою чергу має велике практичне значення, оскільки використання таких теоретичних розробок в якості підґрунтя для вироблення державно – управлінських рішень щодо оптимізації діяльності органів держнагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища дозволить уникнути помилок та прийняття завідомо неефективних управлінських рішень і в результаті забезпечить створення реальної системи державного нагляду (контролю) у вітчизняній природоохоронній галузі з одночасним досягненням позитивного соціального ефекту.

Ми неодноразово наголошували, що однією з основних проблем діючої системи державного нагляду (контролю) у сфері екології та природоохорони в Україні є недооцінювання його ролі, як реального інструменту для охорони, збереження та відтворення природних ресурсів з одночасним розв’язанням соціально-економічних проблем.

Основною вимогою реформування системи контролю у сфері охорони природи повинна бути її оптимізація у відповідності до сучасних вимог, тобто відповідність визначеним параметрам суспільно-економічного розвитку країни. При цьому одну з провідних ролей в удосконаленні системи управління охороною довкілля відіграють цілеспрямовані, адекватні викликам сьогодення, дії керівництва органу державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, оскільки вони є основою для практичної реалізації реформ на загальнодержавному та місцевих рівнях, що в свою чергу зможе забезпечити комплексне, а не локальне, вирішення існуючих у природоохоронній галузі проблем.

Саме тому, під час підготовки матеріалу, було проведено комплексний аналіз сучасних підходів до реформування державних інституцій сфери управління екологічною безпекою на основі вітчизняного і зарубіжного досвіду та визначення на цій основі першочергових заходів керівництва, спрямованих на якісну оптимізацію діяльності системи органу державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Як результат, можна констатувати, що значною мірою вирішити існуючі проблеми в організації діяльності органів державного нагляду та контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища можна за допомогою практичної реалізації наданих рекомендацій. Звичайно, перелік рекомендованих заходів і засобів не є вичерпним, однак, за умови негайного здійснення цих першочергових кроків, результат не буде детермінований на роки і створить підґрунтя для подальшого системного реформування галузі в найкоротші терміни.

Цікавим є той факт, що за умови врахування наданих рекомендацій термін реалізації від початку впровадження до отримання перших якісних результатів складатиме від шести до дванадцяти місяців, але в той же час потрібно пам’ятати, що позитивний ефект від оптимізації можливий лише у випадку комплексного підходу до її реалізації.

Фрагментарність та вибірковість впровадження окремих напрямків, не зможе забезпечити системних змін і як наслідок якісного результату. Крім того, запропоновані кроки не передбачають додаткового навантаження на державний бюджет та суттєвих фінансових, матеріальних витрат, а отже можуть бути розпочаті невідкладно і виконані в установлені терміни за умови розуміння керівництвом необхідності їх здійснення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.