Членство

Затверджено Наказом Голови
ГО е-Екологія від 04.10.2016 №4/4/ОД
П О Л О Ж Е Н Н Я    П Р О    Ч Л Е Н С Т В О
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ МІЖВІДОМЧИХ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, (ГО Е-ЕКОЛОГІЯ)
Положення про членство розроблене на виконання абз.32, п.п.7.3, п.7 Статуту ГО е-Екологія та визначає порядок набуття і припинення членства, права та обов’язки членів, кандидатів на участь, порядок обліку, видачі і знищення посвідчень членів та порядок забезпечення членів ГО е-Екологія нарукавними знаками та нагрудними нашивками.

Визначення термінів

Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в такому значенні:

Голова ГО е-Екологія — керівник, який приймає рішення щодо прийому (відмови у прийомі) осіб до складу членів ГО е-Екологія

Кандидат на участь — фізична особа, яка бажає вступити до ГО е-Екологія, бажає отримати повний доступ до Реєстру, подала відповідну заяву встановленого зразка та очікує на розгляд заяви і рішення щодо прийому (відмови у прийомі) до складу членів ГО е-Екологія.

Координатор — особа, яка виконує технічні завдання керівника з підготовки відповідних документів та внесення відповідної інформації з питань, що стосуються членства особи в ГО е-Екологія. За посадою є Координатором з фінансових та кадрових питань – бухгалтером ГО е-Екологія.

Положення — Положення про членство в ГО е-Екологія

1. Членство в ГО е-Екологія

Членами ГО е-Екологія можуть бути дієздатні фізичні особи, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-ти річного віку, поділяють принципи і завдання ГО е-Екологія, визнають та виконують вимоги, встановлені Статутом ГО е-Екологія, цим Положенням, іншими розпорядчими документами ГО е-Екологія, відповідають вимогам і прийняті до ГО е-Екологія в порядку, встановленому Статутом та цим Положенням.

Всі члени ГО е-Екологія мають рівні права.

Членство в ГО е-Екологія є добровільним.

Члени ГО е-Екологія можуть бути членами інших громадських об’єднань.

Стаття 2. Права та обов’язки членів і кандидатів у на участь в ГО е-Екологія

2.1. Члени ГО е-Екологія мають право:

 • брати участь в управлінні ГО е-Екологія через участь у засіданнях зборів членів у порядку, передбаченому Статутом ГО е-Екологія;
 • бути призначеними на відповідні посади в ГО е-Екологія;
 • брати участь у діяльності ГО е-Екологія, ініціювати створення ініціативних, робочих груп для виконання статутних завдань ГО е-Екологія;
 • брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться ГО е-Екологія, а також, за дорученням голови ГО е-Екологія, у межах чинного законодавства, спільно з органами державної влади, за їхньою згодою, приймати участь у заходах по охороні, відтворенню та раціональному використанню природних ресурсів, заходах державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства, спільно з представниками користувачів мисливських угідь, іншими природоохоронним організаціями, єгерськими службами, за їхньою згодою, брати участь у проведенні заходів по запобіганню та попередженню порушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, природокористування, порушення правил полювання і риболовлі;
 • надавати благодійну фінансову безповоротною допомогу, яка спрямовується виключно на досягнення статутних цілей та виконання статутних завдань ГО е-Екологія.
 • голосувати при прийнятті рішень на загальних зборах учасників ГО е-Екологія;
 • користуватися усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати ГО е-Екологія;
 • одержувати та надавати методичну і організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених головою ГО е-Екологія;
 • вимагати розгляду на загальних зборах учасників будь-яких питань, що стосуються діяльності ГО е-Екологія;
 • обговорювати будь-які питання діяльності ГО е-Екологія, вносити на розгляд пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
 • одержувати повну та  достовірну  інформацію  про  діяльність ГО е-Екологія;
 • публікувати свої наукові праці та наукові статті в електронних виданнях ГО е-Екологія, на інтернет сторінці ГО е-Екологія, у групах соціальних мереж ГО е-Екологія, а також у друкованих виданнях ГО е-Екологія у разі їх заснування;
 • одержувати від ГО е-Екологія допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, визначених Статутом ГО е-Екологія;
 • за власним бажанням вийти з ГО е-Екологія в порядку та на умовах, передбачених Статутом ГО е-Екологія та цим Положенням.

2.2. Кандидати у члени ГО е-Екологія мають право:

  • Безкоштовно користуватися усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати ГО е-Екологія, за умови наявності вільного часу у відповідних спеціалістів, за рішенням голови ГО е-Екологія;
  • Члени та кандидати на участь ГО е-Екологія також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також Статутом ГО е-Екологія.

Члени ГО е-Екологія зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту, цього Положення, інших розпорядчих документів ГО е-Екологія, а також неухильно виконувати рішення Голови, Координаторів, Консультантів та інших посадових осіб ГО е-Екологія, які є обов’ язковими для них та відповідають чинному законодавству України;
 • сплачувати членські внески у встановленому та затвердженому головою ГО е-Екологія розмірі. Для окремих категорій осіб (студентів, ветеранів природоохоронної галузі, учасників бойових дій, громадських інспекторів з охорони довкілля, почесних членів УТМР, тощо) головою ГО е-Екологія може бути визначено інший розмір членського внеску, включаючи повну його відсутність, про що голова зазначає у резолюції на рішенні про прийняття особи до складу членів ГО е-Екологія. У такому випадку, рішення про визначення іншого розміру членського внеску для особи, включаючи повну його відсутність, приймається головою ГО е-Екологія в індивідуальному порядку.
 • брати активну участь у діяльності ГО е-Екологія та всіляко сприяти досягненню її цілей і завдань;
 • не допускати дій, що дискредитують ГО е-Екологія;
 • інформувати керівництво ГО е-Екологія про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність, репутацію ГО е-Екологія, а також про факти порушення Статуту та інших розпорядчих документів ГО е-Екологія;
 • сприяти професійній діяльності громадських інспекторів з охорони довкілля, єгерських служб, надавати їм необхідну консультативну та організаційну допомогу у здійсненні ними професійної діяльності, виступати у ролі свідка під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими розпорядчими документами ГО е-Екологія.

Стаття 3. Порядок прийому до ГО е-Екологія

3.1. Кандитат на участь, який бажає отримати постійне членство в ГО е-Екологія, повинен власноручно заповнити заяву встановленої форми, сплатити членський внесок та надати згоду на обробку персональних даних. Заява та згода на обробку персональних даних надсилаються у вигляді скан-копій з «мокрим» підписом особи на електронну поштову скриньку ГО е-Екологія vgo@ecoukraine.org або надаються особисто заявником Координатору під розпис.

Прийом у члени ГО е-Екологія здійснюється на підставі власноручно заповненої та поданої заяви у встановленому цим Положенням порядку, разом із згодою на обробку персональних даних, яка є невід’ємною частиною заяви.

3.2. До заяви кандидат на участь додає фотокартку розміром 3х4 для оформлення посвідчення учасника та копію квитанції про сплату членських внесків.

3.3. Наявність або відсутність документів, визначених у п.п.3.2, п.3 цього Положення не впливає на рішення голови ГО е-Екологія щодо прийому (відмови у прийомі) до членів ГО е-Екологія.

 • У випадку сумніву щодо достовірності наданих даних, Координатор, як відповідальна посадова особа ГО е-Екологія, має право вимагати у заявника інші документи, для підтвердження достовірності наданих відомостей.
 • Усі питання, пов’язані з прийомом до ГО е-Екологія, готуються Координатором та вирішуються Головою ГО е-Екологія.
 • У десятиденний термін з дати отримання заяви Координатор готує свій висновок про можливість прийому заявника до складу членів ГО е-Екологія.
 • Висновок Координатора враховується головою ГО е-Екологія під час прийняття рішення про прийом або відмову у прийомі особи, до складу учасників ГО е-Екологія, але такий висновок не є вирішальним.
 • Голова ГО е-Екологія приймає рішення про прийом або відмову у прийомі до ГО е-Екологія у місячний термін з дати подання заяви до ГО е-Екологія.
 • Рішення Голови ГО е-Екологія про відмову у прийомі до ГО е-Екологія має бути мотивованим. Таке рішення може бути оскаржене заявником до Загальних Зборів Членів через Наглядовий комітет ГО е-Екологія, у порядку встановленому Статутом ГО е-Екологія. Рішення загальних зборів засновників ГО е-Екологія є остаточним.
 • Протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати прийняття головою ГО е-Екологія рішення про прийом заявника до ГО е-Екологія Координатор направляє заявнику повідомлення про прийом до ГО е-Екологія та вносить відомості про члена до Реєстру членів ГО е-Екологія. Порядок ведення реєстру членів ГО е-Екологія визначається Положенням про реєстр Членів.
 • Після прийому особи до складу членів ГО е-Екологія, у місячний термін з моменту прийняття рішення про прийом, новому учаснику ГО е-Екологія за його бажанням, оформлюється посвідчення, виготовляється нагрудна нашивка та нарукавний знак встановленої форми. Якщо новий учасник бажає отримати посвідчення, нагрудну нашивку та нарукавний знак ГО е-Екологія, він має відшкодувати ГО е-Екологія вартість виготовлення цієї атрибутики.
  • Членам ГО е-Екологія, які зробили значний внесок у розвиток ГО е-Екологія можуть видаватися подяки, за рішенням голови ГО е-Екологія.

Стаття 4. Облік членів ГО е-Екологія. Порядок видачі, обліку та вилучення посвідчень Учасника.

4.1. Облік членів ГО е-Екологія здійснюється Координатором з питань реєстрації учасників шляхом, відповідно до Положення про реєстр членів.

4.2. Положення про реєстр членів затверджує голова ГО е-Екологія.

Стаття 5. Припинення членства в ГО е-Екологія

 • Членство в ГО е-Екологія припиняється у випадку:
 • добровільного припинення членства в ГО е-Екологія;
 • виключення з ГО е-Екологія;
 • Добровільне припинення членства в ГО е-Екологія здійснюється шляхом подання письмової заяви голові ГО е-Екологія. Рішення голови ГО е-Екологія у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подання заяви.
 • У разі добровільного припинення членства в ГО е-Екологія особа має право повторно вступити до ГО е-Екологія на умовах, передбачених Статутом ГО е-Екологія та цим Положенням.
 • Члена ГО е-Екологія може бути виключено зі складу членів ГО е-Екологія, за рішенням Голови ГО е-Екологія відповідно до Статуту, у наступних випадках:
  • невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень керівництва ГО е-Екологія або порушення правил та порядків, інших розпорядчих документів, затверджених головою ГО е-Екологія, які є обов’язковими для всіх членів ГО е-Екологія;
 • поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам та/або діловій репутації ГО е-Екологія;
 • притягнення члена ГО е-Екологія до відповідальності, у зв’язку з порушенням ним, діючого природоохоронного стягнення;

5.4.5. в інших випадках, передбачених Статутом ГО е-Екологія та чинним Законодавством.

 • Рішення голови ГО е-Екологія про виключення з ГО е-Екологія може бути оскаржене членом до Загальних зборів учасників через Наглядовий комітет Го е-Екологія, у порядку, встановленому Статутом Го е-екологія. Рішення Загальних зборів учасників є остаточним.
 • Виключення члена з ГО е-Екологія позбавляє його права на повторний вступ до ГО е-Екологія протягом 1 (одного) року.
 • Припинення членства наступає автоматично та не потребує прийняття окремого рішення у наступних випадках:

5.7.1 визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;

 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена ГО е-Екологія, який скоїв умисний злочин;
 • смерть особи.
 • У разі добровільного припинення членства в ГО е-Екологія, виключення члена з ГО е-Екологія або автоматичного припинення членства, Координатор за дорученням голови ГО е-Екологія вносить відповідні зміни до Реєстру членів.
 • Положення цієї статті повною мірою поширюються також на кандидатів у члени ГО е-Екологія.

Стаття 6. Відповідальна особа за ведення реєстру членів ГО е-Екологія

 • Координатор, як відповідальна посадова особа за ведення реєстру членів ГО е-Екологія, виконує такі завдання:
 • готує попередні висновки для голови ГО е-Екологія про прийом до складу членів ГО е-Екологія кандидатів на участь;
 • здійснює перевірку документів, що надаються особою для вступу до членів ГО е-Екологія;
 • здійснює підготовку висновків для Голови ГО е-Екологія про виключення осіб, зі складу членів з ГО е-Екологія;
 • виконує інші завдання відповідно до Статуту, що визначаються головою ГО е-Екологія.
 • Будь-які висновки Координатора носять рекомендаційний характер і не є остаточним рішенням. Вони враховуються головою ГО е-екологія під час прийняття рішень.

6.12. Координатор здійснює наступні функції:

 • отримує та обробляє заяви та інші документи, що надходять до ГО е-Екологія з питань що стосуються прийому, виключення, реєстрації учасників;
 • розсилає необхідні матеріали та документи учасникам ГО е-Екологія;
 • організовує ведення Реєстру членів, відповідно до положення про реєстр членів;
 • виконує інші функції за дорученням голови ГО е-Екологія.

Стаття 7. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення.

 • Положення затверджується головою ГО е-Екологія.
 • За рішенням голови ГО е-Екологія до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.